Balanç i Programa


DONEM LA CARA PER TU!

1.       BALANÇ I RENDICIÓ DE COMPTES

A les anteriors eleccions al Comitè d'Empresa del PDI-L de la UB, maig de 2012, la CGT va obtenir una representació de 9 membres, CCOO de 6; UGT de 5; CSI-F de 5 i CSC de 2. En la seva condició de llista més votada, la CGT va començar a exercir tant la presidència com la secretaria del Comitè, i nosaltres a treballar a través del consens i del diàleg per aconseguir els objectius que ens havíem compromès amb el PDI-L.

Poc després de l'any i mig de la legislatura, es va produir la dimissió del President de la CGT sense haver aconseguit més èxits que una demanda interposada a la Inspecció de Treball, que a més va ser promoguda per CCOO. Davant d’aquesta situació, i en un exercici de responsabilitat, CCOO, UGT, CSI-F i CSC, van arribar a un acord per canalitzar la tasca del Comitè sota la presidència de CCOO. En un context molt difícil, sota una absurda taxa de reposició i un pla governamental de privatització neoliberal envers la UB, hem defensat sense estridències, però amb la fermesa necessària, les nostres conviccions per garantir una carrera professional digna per a tot el col·lectiu del PDI-L.

Així, amb la col·laboració honesta dels esmentats sindicats, i sota la Presidència de CCOO, el Comitè ha impulsat:

1.  Un Pla de Transformació de Falsos Associats, que acaba de convocar les primeres places per promocionar a 25 “falsos” associats.

2.       La negociació amb el Rectorat d'uns criteris per què els Lectors i Becaris postdoctorales no es veiessin postergats per l'aplicació capritxosa del criteri de desvinculació.

3.       Aconseguir el reconeixement i pagament retroactiu dels complements als agregats interins, així com l’avaluació dels mèrits docents i de recerca mentre s’ocupa l’esmentada categoria de professor.

4.       La creació de Càtedres Laborals i la promoció dels col·laboradors permanents.

5.       Que es respecti la presència del PDI-L a les comissions de contractació del PDI-L, fins ara compostes exclusivament per PDI-Funcionari.

6.       L'oposició al projecte del dimitit Vicerector Viladevall sobre el Pla Serra Húnter i a la seva pretesa RLT, doncs tots dos projectes vulneraven greument les expectatives del nostre col·lectiu. Vam aconseguir aturar-ho i com a conseqüència d’això l'esmentat Vicerector va dimitir.

7.       A nivell de Catalunya, CCOO ha promogut una campanya per aturar el Pla Serra Húnter, almenys en el seu actual format, doncs aquest ha resultat ser inadequat, car i lesiu de l'autonomia Universitària. En conseqüència, la votació de la seva pròrroga fins al 2030 prevista per a aquest mes d'octubre finalment ha estat posposada.

8.       A nivell estatal, hem contribuït a denunciar la discriminació que ha patit el PDI-L temporal al ser exclòs dels equips de treball en els projectes del Plan Nacional.

9.       La interposició de demandes davant de la Inspecció de Treball perquè el Rectorat de la UB:

- No respecta les obligacions d'informació i negociació envers el Comitè.
- Ha incomplit i ha comès greus irregularitats en el procés de reestructuració.
- S'ha negat a negociar un Pla d'Estabilització.

Som conscients que en la UB queda pendent de consolidar una cultura de respecte als drets i garanties del PDI-L, i som també conscients que hi ha molta feina a fer, però hem aportat fets, accions i resultats.

En el proper mandat si ens atorgueu la vostra confiança des de CCOO impulsarem els següents objectius:

2.       POLÍTICA DE PROFESSORAT

Proposarem un disseny de carrera acadèmica pel nostre col·lectiu, amb l’objectiu d’establir clarament les condicions d’accés, selecció, estabilització i promoció del personal docent i investigador, d’una manera digne, transparent i global, en el marc d’una plantilla laboral ordenada i que requereix d’un necessari relleu generacional.

RLT (Relació de Llocs de Treball)
-          Exigirem disposar d’una plantilla del PDI ordenada i actualitzada, això permetrà racionalitzar la política de professorat de manera transparent i clara. Des del Comitè continuarem instant a la seva elaboració per tal d’evitar l’opacitat en la política de contractació i la precarietat entre el col·lectiu del PDI-L.

PLA D’ESTABILITZACIÓ
-          Continua sent necessària la negociació d’un pla d’estabilització del professorat contractat, tenint en compte un horitzó temporal superior al del curs acadèmic, de manera que es pugui iniciar una veritable política de professorat i no una mera gestió de places. Aquesta ha estat una reivindicació des de la llista de CCOO des de l’inici de la legislatura que acaba i que seguirem reivindicant tot i esperant que altres forces sindicals se sumin per poder-la dur a terme.

-     L’estabilització del professorat també passa pel ple reconeixement de les seves activitats docents i investigadores. Això vol dir que el professorat agregat interí no només ha de poder sol·licitar el reconeixement acadèmic dels mèrits docents i de recerca que els hi pugui correspondre, sinó també el seu reconeixement econòmic per tal d’aconseguir la igualtat de tracte entre el professorat que es troba en situació comparable.

-          Considerem que s’ha consolidat la carrera del PDI-L mitjançant els contractes de Lector, Col·laborador, Ramón y Cajal o altres específics dels àmbits clínics en la mesura que s’ha establert un espai laboral estructural. A tot el PDI-L que hagi assolit aquestes categories se’ls ha de garantir la seva continuïtat professional.

-          El mecanisme jurídic més adequat per assolir aquesta estabilització és el “sistema d’agregat UB”. En cap cas el Pla Serra Húnter ho pot ser, perquè no és una eina adequada per a aquest fi. Per aquesta raó des de CCOO hem impulsat a nivell català una estratègia per aturar la seva pròrroga fins al 2030.

CRITERIS DE DOTACIÓ DE PLACES
-        Des de l’inici del seu mandat, els membres del Comitè d’Empresa elegits de la llista de Comissions Obreres han exigit conèixer quins criteris de dotació de places ha seguit la UB, ja que aquests han de garantir al màxim l’objectivitat i el respecte al principi d’igualtat. Gràcies a aquestes demandes, hem aconseguit ser inclosos en la negociació, en representació del personal docent i investigador laboral. Ara cal anar més enllà i poder negociar veritablement els criteris que facilitin la transparència en la dotació de les places del PDI-L.

PLANS DE TRANSFORMACIÓ D’ASSOCIATS
-          En els darrers anys s’ha produït un increment inadequat de la contractació del PDI-L mitjançant la figura anomenada de “falsos associats”, professorat amb gran potencial docent i investigador que ha vist malmeses les seves legítimes expectatives professionals. Cal per tant aprofundir, com fins ara hem fet impulsant el primer Pla de Transformació d’associats, en nous Plans com aquest, amb l’objectiu de recuperar i dignificar amb fórmules contractuals adequades (beca pre o postdoctoral, contractes de Lector, Agregat o Titular) la feina que aquest col·lectiu de professorat està desenvolupant des de fa anys a la Universitat de Barcelona. 

PLA DE PROMOCIÓ
-          Considerem que la promoció és un dret del PDI-L que s’ha vist eliminat durant els darrers anys, i volem impulsar-la amb un Pla de Promoció a Catedràtic laboral com a últim estadi de la carrera acadèmica i professional en la via laboral. Aquest pla considerarà la promoció des d’una vessant personal, en funció de mèrits objectius. La promoció ha de ser directa en ordre a la antiguitat d’obtenció de l’acreditació de recerca avançada, sense la necessitat d’articular-se mitjançant cap concurs.

-          En el mateix sentit, com a promoció directa i personal, s’ha de considerar la de tots els Professors Col·laboradors a Agregats.

Aquestes promocions es podran plantejar en breu termini, ja que la modificació del Conveni Col·lectiu aviat serà una realitat.


3.       POLÍTICA D’ ORDENACIÓ DE L’ACTIVITAT PROFESSIONAL

CÒMPUT I RECONEIXEMENT DE LES TASQUES DEL PROFESSORAT
-          Considerem que l’actual sistema de còmput del PDA emmascara la necessitat de dotar-nos de més força docent i investigadora. Resulta necessari transformar l’actual sistema cap a una major coherència i simplificació que permeti computar adequadament la tasca que es realitza per tot el PDI-L.

-          En aquest sentit, resulta injust el reconeixement docent dels professors associats a través d’un sistema de còmput diferent que no contempla adequadament les seves tasques docents. Hem vingut reclamant que es computi la seva activitat docent de la mateixa manera que la resta de professorat, és a dir, en funció del factor multiplicador que correspongui tenint en compte el número d’alumnes per grup que tenen matriculats. Igualment, cal donar valor a les diferents tasques que realitzen els professors associats com les de tutorització o coordinació de pràctiques, entre d’altres.

-          Proposarem de nou una millora del sou del professorat associat que quedi emmarcat dins dels marges superiors de les taules salarials tal i com permet el Conveni, i no com consta a l’actualitat, que està fixat al marc inferior.

-          També és necessari reconèixer la tasca desenvolupada pels investigadors pre i postdoctorals i per això volem que s’avaluïn aquests mèrits per tal de computar i satisfer els complements corresponents per la docència i recerca que realitzin.


ORDENACIÓ DE LA DOCÈNCIA
-          La docència no pot ser un obstacle per la formació del PDI-L. Resulta imprescindible procedir a una reordenació d’aquesta amb la finalitat de permetre realitzar estades de recerca en altres centres, sobretot pensant en les necessitats del PDI-L en formació. Amb el proper Vicerectorat, negociarem un nou programa de beques de mobilitat, més ampli i millor dotat.

CONCILIACIÓ DE LA VIDA FAMILIAR I LABORAL
-          En el marc d’una estratègia que permeti la consecució de la igualtat efectiva de dones i homes, proposarem un conjunt de directrius que permetin la conciliació de la vida familiar i la laboral respecte a les mares amb fills i filles menors, així com per aquells professors i professores que tinguin al seu càrrec persones dependents per discapacitat o malaltia.IGUALTAT DE GÈNERE
-          No tolerarem cap discriminació per raó de gènere, ni que la condició de mare posposi la promoció personal de les professores i investigadores de la UB.


4.       POLÍTICA DE DEFENSA DEL PDI-L DE LA UB

Ens comprometem, com hem fet fins ara, a liderar la reorientació de la política de professorat amb tots els mitjans i recursos que ens dóna el nostre àmbit de competències i la nostra força com a Sindicat per tal de produir un canvi estructural i de mentalitat en la gestió i el reconeixement de tot el col·lectiu del PDI-L.

Tornarem, si cal, a denunciar les males pràctiques a la Inspecció de treball i, si escau, davant els òrgans jurisdiccionals i de garantia que siguin oportuns.

Igualment, ens hem oposat des del primer dia a la utilització de la figura de professor associat per a finalitats diferents de les previstes, raó per la qual hem vingut exigint informació sobre la convocatòria de places d’associat per la via d’urgència. Conscients, però, que la realitat és una altra – sobre tot en algunes Facultats concretes – considerem que hem de rebutjar taxativament qualsevol intent de contractació de nous associats en frau de llei i que els treballadors, als que la UB ha col·locat en una situació d’il·legalitat, haurien de reconduir-se cap a les places previstes al Conveni Col·lectiu per a progressar en la carrera acadèmica. En aquest sentit, esperem que el CONVENI SIGNAT AMB EL RECTORAT aporti solucions per a la reconducció d’associats en situació irregular.

No tolerarem la manca d’una adequada gestió en la renovació del Professorat Associat, amb exigències burocràtiques innecessàries impròpies d’una administració del segle XXI. Denunciarem a la Inspecció de Treball les situacions creades on un treballador hagi impartit classe sense contracte en vigor i reclamarem a la UB les oportunes indemnitzacions.

Seguirem endavant en la nostra aposta per a mantenir la dignitat del Comitè i del Col·lectiu que representa, assegurant que pugui complir fidelment les seves funcions en defensa del PDI-L, i per tant EXIGIREM LA PRESÈNCIA del Comitè en:

-          els processos de contractació, tal i com ho preveu el nostre conveni col·lectiu, per tal de garantir la seva legalitat i  transparència.

-          el Consell Social. Fins ara la representació del PDI-L al Consell l’ha exercida un Vicerector, situació que és intolerable i inadmissible. Necessitem i hem d’estar presents en aquest òrgan de govern de la UB per tal de fiscalitzar les seves funcions censores del pressupostos que tant poden afectar a la contractació de PDI-L, així com al reconeixement dels nostres complements laborals.

Estem al vostre servei per aconseguir-ho:

DONEM LA CARA PER TU!Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada